Follow on Bloglovin

dijous, 13 de febrer del 2014

Un brico en la cocina


Avui un brico fàcil, fàcil de veritat i molt efectiu: fer uns calaixos per aprofitar l'espai que hi ha sota els mobles de cuina.

La meva cuina, suposo que com totes, te un gran espai desaprofitat sota el mobles. Allà on hi ha les potes i un sòcol que les tapa. Fa temps que rumio que aquest espai es pot aprofitar i per fi he posat fil a l'agulla. A banda i banda de la nevera tinc dos armaris i he començat per aquests per que són els més fàcils.


Hoy un brico fácil, fácil de verdad y muy efectivo: hacer unos cajones para aprovechar el espacio que hay bajo los muebles de cocina. 

Mi cocina, supongo que como todas, tiene un gran espacio desaprovechado bajo muebles. Allí donde están las patas y un zócalo que las tapa. Hace tiempo que pienso que este espacio se puede aprovechar y por fin me he puesto manos a la obra. A ambos lados de la nevera tengo dos armarios y he empezado por éstos por que son los más fáciles.

cajones en el zócalo de la cocina

Així he aconseguit dos calaixos extres de 40x50x19 cm, en els que hi cap una gran quantitat de coses. I en un espai que abans era malaguanyat!.


Así he conseguido dos cajones extras de 40x50x19 cm, en los que cabe una gran cantidad de cosas. ¡Y en un espacio que antes no servia para nada!.


La feina és molt senzilla, mesurar l'espai que hi ha entre les potes, la fondària i l'alçada del forat (s'ha de tenir en compte l'alçada de les rodetes que hi posarem). Amb aquestes mides vas a un centre comercial a que et tallin unes fustes (jo a l'Aki, que és el que està més a la vora de casa). He triat DM d'un cm de gruix.


El trabajo es muy sencillo, medir el espacio que hay entre las patas, la profundidad y la altura del agujero (se debe tener en cuenta la altura de las ruedas que pondremos). Con estas medidas vas a un centro comercial a que te corten unas maderas (yo a Aki, que es el que está más cerca de casa). He elegido DM de un cm de espesor.


Muntem els calaixos i si es vol, els pintem. Jo els he pintat de blanc per que tota la cuina és blanca i així no desentonen. Posem les rodes, he triat les més petites , amb aquestes n'hi prou. Finalment enganxem el sòcol al frontal dels calaixos vigilant que encaixi be al seu lloc i quan el tanquem quedi al seu lloc.


Montamos los cajones y si se quiere, los pintamos. Yo los he pintado de blanco por que toda la cocina es blanca y así no desentonan. Ponemos las ruedas, he elegido las más pequeñas, con estas basta. Finalmente pegamos el zócalo en el frontal de los cajones vigilando que encaje bien en su lugar y cuando lo cerramos quede en su sitio.


Només he trobat una dificultat. El calaix que hi ha al costat de la porta, si posava tot el sòcol, al tirar enfora del calaix topava amb el bastiment i no es podia obrir. Ho hem solucionat tallant un tros del sòcol i enganxant-lo a la paret i a la pota de l'armari.


Sólo he encontrado una dificultad. El cajón que hay junto a la puerta, si ponía todo el zócalo, al tirar hacia fuera del cajón chocaba con el marco y no se podía abrir. Lo hemos solucionado cortando un trozo del zócalo y pegándolo a la pared y a la pata del armario.


No he tret el perfil de plàstic que duu el sòcol per dues raons: per que protegeix la fusta quan es renta el terra i per que no desentoni amb la resta de sòcols de la cuina. El que em plantejo ara és canviar-los tots per que estan una mica grocs. Per que no molestin al tirar dels calaixos els he muntat a una distancia de 3mm del terra. 
Finalment hem afegit uns tiradors per poder estirar els calaixos. Com que els armaris de la meva cuina no en tenen, he buscar uns que siguin senzills i no sobresurtin massa. Son platejats, a conjunt amb els tiradors de la nevera, els únics que hi ha.
No he quitado el perfil de plástico que lleva el zócalo por dos razones: por que protege la madera cuando se friega el suelo y para que no desentone con los otros zócalos de la cocina. Lo que me planteo ahora es cambiarlos todos porque están un poco amarillos. Para que no molesten al tirar de los cajones los he montado a una distancia de 3 mm del suelo. 
Finalmente hemos añadido unos tiradores para poder estirar los cajones. Como los armarios de mi cocina no tienen, he buscar unos que sean sencillos y no sobresalgan demasiado. Son plateados, a conjunto con los tiradores de la nevera, los únicos que hay.

diumenge, 9 de febrer del 2014

Antes y despues de un sofá


Aquesta entrada la tenia pendent des de fa..... molt de temps. Quan vaig publicar la tauleta tunejada, ja us deia que tenia un lot de mobles antics que una amiga m'havia demanat que restaurés. Aquest sofà és el segon del lot i encara queda una calaixera, però al pas que vaig, potser a l'estiu la publicaré.

Potser fa  6 mesos que vaig començar la feina de restaurar aquest sofà, però entre unes coses i altres, doncs, fins ara.

És el primer cop que faig una feina d'aquesta mena. Restaurar, tunejar i pintar ho he fet molts cops, però restaurar tota la tapisseria i el farcit d'un sofà, mai. Hi he après  molt, molt, però clar, això també ha fet que trigués tant de temps. Haig de donar les gràcies a Gemma de El taller de lo antiguo per la seva ajuda.


Esta entrada la tenía pendiente desde hace ..... mucho tiempo. Cuando publiqué la mesilla tuneada, ya os decía que tenía un lote de muebles antiguos que una amiga me había pedido que restaurara. Este sofá es el segundo del lote y todavía queda una cómoda, pero al paso que voy, quizás en verano la publicaré. Suerte que mis amigos no tienen prisa!

Quizás hace más de 6 meses que empecé el trabajo de restaurar este sofá, pero entre unas cosas y otras, pues, hasta ahora. 

Es la primera vez que hago un trabajo de este tipo. Restaurar, tunear y pintar lo he hecho muchas veces, pero restaurar toda la tapicería y el relleno de un sofá, nunca. He aprendido mucho, mucho, pero claro, esto también ha hecho que tardara tanto tiempo. He de dar las gracias a Gemma de El taller de lo antiguo por su ayuda.


Antes y despues de un sofá

Com que no sabia que em trobaria, i tampoc sabia si seria capaç de tornar a muntar-lo, vaig fer un munt de fotos de tot el procés de desmuntatge. El sofà estava fet una pena, però per sort, no li faltava res. Be sí, un tros de pota i un dels guarniments rodons del respatller. La resta, corcat i ple de porqueria. El darrera del respatller trencat, un del braços també i com podeu veure a les fotos, un munt de capes de d'espart i roba de sac en un estat lamentable.


Como no sabía que iba a encontrarme, y tampoco si sería capaz de volver a montarlo, hice un montón de fotos de todo el proceso de desmontaje. El sofá estaba hecho una pena, pero por suerte, no le faltaba nada. Bueno sí, un trozo de pata y uno de los adornos redondos del respaldo. El resto, carcoma y lleno de basura. La trasera del respaldo estaba rota, uno de los brazos también y como puede verse en las fotos, un montón de capas de esparto y tela de saco en un estado lamentable.


Després de desmuntar-lo tot, el primer a fer és tractar el corc. Injectar amb una xeringa líquid a tots el forats i embolicar-ho amb paper film durant un parell de setmanes. Com que el sofà està fet de diferents fustes, no totes estaven igual d'afectades. Les fustes de faig eren les pitjors.


Después de desmontarlo todo, lo primero a hacer es tratar la carcoma. Inyectar el líquido con una jeringa en todos los agujeros y envolverlo con papel film durante un par de semanas. Como el sofá está hecho de diferentes maderas, no todas estaban igual de afectadas. Las maderas de haya eran las peores.


Anem pas a pas.

 1. Encolar totes les juntes per tornar a donar-li estabilitat i enganxar el braç trencat. Encolar todas las juntas para volver a darle estabilidad y pegar el brazo roto.
 2. Rentar tot l'espart del farcit. Això va ser una feina molt feixuga, hi havia molta quantitat d'espart i s'havia  de treure tota la porqueria acumulada al llarg dels anys. Per assecar-la, l'anava posant sobre la taula del jardí. Sort que encara era estiu!!! Lavar todo el esparto del relleno . Esto fue una tarea muy pesada, habia mucha cantidad de esparto y se tenia  que quitar toda la porquería acumulada a lo largo de los años. Para secarla, la iba poniendo sobre la mesa del jardín. Suerte que aún era verano!
 3. Posar cinxes noves. Les que duia estaven totalment degradades, les podeu veure a les fotos superiors. Les molles estaven en perfecte estat i amb una bona neteja va ser suficient. Poner cinchas nuevas. Las que llevaba estaban totalmente degradadas, se pueden ver en las fotos superiores. Los muelles estaban en perfecto estado y con una buena limpieza fue suficiente.
 4. Posar una primera tela gruixuda sobre les molles i a sobre una capa d'espart cosint per les vores per que no es mogui. He seguit el mateix sistema que ja tenia el sofà i que es pot veure a les fotos d'abans. Poner una primera tela gruesa sobre los muelles y encima una capa de esparto cosiendo por los bordes para que no se mueva. He seguido el mismo sistema que ya tenía el sofá y que se puede ver en las fotos de antes.
 5. He decidit folrar el darrera del respatller amb el mateix vellut que la resta. Per tant posem el vellut i a sobre una roba gruixuda per fer-lo més resistent. He decidido forrar la trasera del respaldo con el mismo terciopelo que el resto. Por lo tanto ponemos el terciopelo y encima una tela gruesa para hacerlo más resistente .
 6. Fem el mateix amb el respatller que amb el seien. El cobrim amb una capa d'espart i reforcem les vores. Hacemos lo mismo con el respaldo que con el asiento . El cubrimos con una capa de esparto y reforzamos los bordes .
 7. A sobre de l'espart posem un altre roba cosint els cantells i tornem a posar un altre capa d'espart. Aquest sistema, tot i ser molt laboriós garanteix que l'espart no es mogui i sigui més ferm. Encima del esparto ponemos otro ropa cosiendo los bordes y volvemos a poner otra capa de esparto. Este sistema, a pesar de ser muy laborioso garantiza que el esparto no se mueva y sea más firme.                                                                                                                                                                  
                
 8. Després de dos capes d'espart, folrem tot el sofà amb una tela. A l'original aquestes capes de roba estaven fetes amb sac, però jo he triat una loneta que em sembla més resistent. Después de dos capas de esparto, forramos todo el sofá con una tela. En el original estas capas de tela estaban hechas con saco, pero yo he elegido una loneta que me parece más resistente. 
 9. A sobre la loneta he posat una capa de buata per evitar que l'espart quedés marcat sobre el vellut.   Sobre la loneta he puesto una capa de guata para evitar que el esparto se marcara sobre el terciopelo. 
 10. Finalment, i un cop posat el vellut, posem la cinta de passamaneria amb la pistola de silicona calenta i molta cura de no embrutar el vellut.   Finalmente, y una vez puesto el terciopelo, ponemos la cinta de pasamanería con la pistola de silicona caliente y mucho cuidado de no ensuciar el terciopelo

Per acabar vull exposar-vos les meves conclusions d'aquesta restauració tan llarga.
Para acabar quiero exponer mis conclusiones de esta restauración tan larga.


+Facil • Desparasitar, netejar, encolar. Tot això és una feina fàcil. Desparasitar, limpiar, encolar. Todo esto es un trabajo fácil.
 • Pintar de blanc. Crec que ha estat un encert canviar el color del sofà. Ara llueixen molt més els relleus i el vermell del vellut destaca més. Pintar en blanco. Creo que ha sido un acierto canviar el color del sofá. Ahora los relieves lucen mucho y el granate del terciopelo destaca más.


+ Dificil • Rentar tot l'espart del farcit. Això ha estat una feina llarga i molt pesada. L'he fet a tongades, per que n'hi havia tant que era impossible rentar-la i assecar-la tota de cop, fins i tot a l'estiu.  Lavar todo el esparto del relleno. Esto ha sido un trabajo largo y muy pesado. He tenido que hacerlo por tandas, ya que habia tanto que era imposible lavarlo y secarlo todo de golpe, incluso en verano.
 • Tot i que entapissar no és difícil, enganxar tantes capes de roba en un tros de fusta tan estret és tot un repte. A pesar de que tapizar no es difícil, grapar tantas capas de tela en un trozo de madera tan estrecho, es todo un reto. 
 • Cosir tot l'espart am la roba, per fer les vores (foto 7) et deixa els dits una mica foradats i posa a proba la paciència de qualsevol (sort que jo en tinc molta). Coser todo el esparto con la tela, para hacer los rebordes (foto 7) te deja los dedos un poco agujereados i pone a prueba la paciencia de cualquiera (suerte que yo tengo mucha).I fins aquí el sofà!. Al final ha quedat una entrada molt llarga, però crec que la feina s'ho val.

Y hasta aquí el sofá!. Al final ha quedado una entrada muy larga, pero creo que el trabajo lo vale.


dimecres, 5 de febrer del 2014

Cookbook II

Recordeu el cookbook  o llibre de receptes que vaig publicar fa un temps?

Doncs avui, un altre. És un encàrrec fet amb la mateixa estructura i igualment, reciclant una llibreta de les que tots tenim per casa. Només canvia la decoració, en aquest cas en tons granats i vermells.Recordáis el cookbook o libro de recetas que publiqué hace un tiempo? 

Pues hoy, otro. Es un encargo hecho con la misma estructura e igualmente, reciclando una libreta de las que todos tenemos por casa. Sólo cambia la decoración, en este caso en tonos granates y rojos.


Libro cocina scrap

A la foto la imatge es veu malament, suposo que deu ser un problema de llum, per que està ressaltada amb Glossy Accents.


En la foto la imagen se ve mal, supongo que debe de ser un problema de luz, por que está resaltada con Glossy Accents.Unes fotos amb els diferents separadors.

Unas fotos con los diferentes separadores.


dimecres, 29 de gener del 2014

Bolsas para bebé


No se si us passa el mateix que a mi, que fer coses per nadons m'agrada molt, et permeten deixar volar la imaginació. Et pots lluir amb el colors contundents i tens mooolta llibertat per triar els dibuixos. I aquest és el cas. Em van demanar un conjunt per un nen que ha de néixer i em van donar carta blanca. L'únic requisit és que no semblés de nena, i crec que això ho he aconseguit.


No se si os pasa igual que a mí, que hacer cosas para bebés me gusta mucho, te permiten dejar volar la imaginación. Te puedes lucir con colores contundentes y tienes muuucha libertad para elegir los dibujos. Y este es el caso. Me pidieron un conjunto para un niño que va a nacer y me dieron carta blanca. El único requisito es que no pareciera de niña, y creo que esto lo he conseguido.Conjunto bolsas para bebé

El conjunt són 4 bosses: pel biberó, xumet, bolquers i roba de recanvi. I com sempre dic, quan creixi es poden utilitzar per deixar la roba de recanvi a la guarderia i per dur l'esmorzar.


El conjunto lo forman 4 bolsas: para el biberón, chupete, pañales y ropa de recambio. Y como siempre digo, cuando crezca se pueden utilizar para dejar la ropa de recambio a la guardería y para llevar el desayuno.He triat dos temes mariners per decorar-les, peixos i vaixells tots dos guarnits amb cors.


He elegido dos temas marineros para decorarlas, peces y barcos, ambos decorados con corazones.


Tot i que a la foto no s'aprecia, la bossa del biberó està embuatada de la mateixa forma que les que us vaig ensenyar a l'anterior entrada reutilitzant un paraigües.


Aunque en la foto no se aprecia, la bolsa del biberón está acolchada de la misma forma que las que os enseñé en la entrada anterior reutilizando un paraguas.
Blogging tips